جز عشق علی در دل من خانه ندارد...

جز عشق علی در دل من خانه ندارد...

       💠 بسم الله الرحمن الرحیم 💠

سنگ است دلم، عشقِ علی سنگ نوشته
می‌سوزم از اين عشق، چو اسفندِ برشته

با جوهر اشك و قلم بال فرشته
بر لوح دل خسته ام اين جمله نوشته:

جز مهر علی در دل من خانه ندارد
"كس جای در اين خانه ی ويرانه ندارد"

ما از میِ مرد افكن اين ميكده مستيم
شاديم كه پيمانه و پيمان نشكستم

تا عشق علی هست در اين ميكده هستيم
پس خورده نگيريد كه ما باده پرستيم

هشدار كه نوشيدن اين باده مجاز است
"المنت لله که در میکده باز است"

فهميدم از اين راز كه در كعبه شكاف است
هرجا كه بود نام يدالله مطاف است