هابیل یا قابیل؟

هابیل یا قابیل؟

میگن هابیل و قابیل هر دوتاشون برای خداوند قربانی بردند. ولی هابیل بهترین گوسفند گله اش را برای قربانی جدا کرد اما قابیل با خودش مشتی گندم نارس و پوسیده آورد. بقیه داستان رو هم که همه بلد هستند.

اگه توان مالی داریم، فطریه رو برای هر نفر سه کیلو برنج حساب کنیم.
راه دوری نمی ره.....