تبریک!!!

تبریک!!!

خدا رو شکر تعداد اعضای شرکت کننده در ربات زیارت عاشورا از بیست هزار نفر گذشت.
با توجه به این که بعضی از اعضا چندین بار در طرح زیارت عاشورا شرکت کردند، تقریبا 700 تا گروه در طول یک سال اخیر تشکیل شد. 
از همه کسایی که با معرفی ربات زیارت عاشورا به دیگران در ترویج فرهنگ حسینی مشارکت کردند، تشکر می کنیم.