دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

15000 نفر

15،000 نفر

مشارکت حدود 15،000 نفر در طرح چهل روز قرائت زیارت عاشورا به صورت گروهی ...

ادامه